Lampionnen maken
Klachtenregeling
In iedere organisatie kan het voorkomen dat er klachten zijn. Het kan hier gaan over een variëteit aan klachten; over het onderwijs dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school als geheel, maar ook over ongewenste seksuele intimidatie, discriminatie, e.d..
                                              
Bij klachten is de eigen leerkracht van uw kind(eren) en/ of de directeur het eerste aanspreekpunt. Wendt u zich met klachten het eerst tot hem of haar. Is de klacht niet naar tevreden­heid opgelost, dan kunt u gaan praten met de vertrouwenspersoon; bij ons op school is dat Sineke Sietsema. Deze zal dan met u de klacht bespreken en behandelen. In uitzonderlijke gevallen kan ook de sectordirectie en/of het bestuur worden ingeschakeld.  Wij gaan er vanuit, dat op deze manier veruit de meeste klachten op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.
 
Mocht het zo zijn dat de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld of dat de klacht, gelet op de aard daarvan bijvoorbeeld bij ongewenste seksuele intimiteiten (1), niet binnen de organisatie kan worden opgelost, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van ons bestuur. 

De directeur is aangewezen als contactpersoon met als taak u door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon - iemand van buiten de schoolorganisatie - zal eerst nagaan of u geprobeerd hebt de klacht binnen de school op te lossen, of dat dit alsnog mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen met het indienen van een klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Het schoolbestuur heeft zich daartoe aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie, die gevestigd is in Utrecht. U kunt het adres van de Landelijke klachtencommissie, de klachtencommissie ongewenste intimiteiten en de adressen van de vertrouwenspersonen vinden in de schoolgids.