Lampionnen maken

De medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De leden zitten drie jaar in de MR en worden gekozen door hun eigen geleding.
De MR bespreekt allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, het vakantierooster, de groepenverdeling, enz. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag en wel of niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag,  
Voor zaken die voor alle scholen van het Schoolbestuur gelden, zijn wij in de Gemeenschappelijke MR vertegenwoordigd. Geïnteresseerde ouders mogen de MR-vergaderingen bijwonen, maar hebben tijdens de vergadering geen inspraak.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:


Oudergeleding                Martijn Heuvel, voorzitter
                                                  Arie Mulder, lid tevens GMR-lid 
Personeelsgeleding      Gerrit de Boer, secretaris   
                                                  Barberdina Slob, lid                     
 
De telefoonnummers vindt u in de schoolgids.  

Klik hier voor het MR reglement.

Vastgestelde notulen vergaderingen Medezeggenschapraad:
-
Notulen 31-10 12-2019
- Notulen 11-12-2019
- Notulen 26-03-2020