Lampionnen maken

Leerlingenzorg
Alle kinderen worden gedurende hun hele schoolloopbaan goed gevolgd. Ouders worden door de leerkrachten regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. Indien er opvallende ontwikkelingen zijn bij een kind (bijvoorbeeld in het gedrag, de motoriek of de leerprestaties), dan wordt hier in het algemeen op de volgende wijze mee omgegaan:
- Overleg van de leerkracht met de intern begeleider (IB-er). Indien uit dit overleg blijkt dat er actie moet worden ondernomen, zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Mocht het overleg onvoldoende aanknopingspunten opleveren om het kind op gerichte wijze te kunnen begeleiden, dan  kunnen hulpvragen worden ingediend bij het bovenschools ondersteuningsteam, waarin o.a. een ambulant begeleider gedrag en een orthopedagoog zitten.
- Soms wordt aan andere instanties (bijvoorbeeld GGZ) begeleiding of meer specialistisch onderzoek gevraagd. Als dit nodig is, wordt u als ouder hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld en gevraagd daar uw goedkeuring aan te geven. 

Doorgaans leidt een bij het kind passend aanbod er toe dat de leerling verder kan.
Het kan echter ook incidenteel voorkomen dat de mogelijkheden van de school - ondanks alle inspanningen- uitgeput raken. In dat geval voert de school overleg met de ouders en kan er uiteindelijk een advies tot plaatsing op een andere school worden gegeven. Allereerst wordt gekeken of een andere school van L&E in de buurt wel de mogelijkheden in huis heeft om het kind te helpen. Is dit niet het geval, dan kijken we binnen ons samenwerkingsverband naar een mogelijkheid.