Lampionnen maken

Missie en visie
 

Noordewier is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vormgeven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: 

-        Algemene toegankelijkheid 

        Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen. 

-        Actieve pluriformiteit 

        In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. 

-        Non-discriminatie 

        Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur,
       sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers. 

  

 Kerndoel 

Noordewier staat voor onderwijs voor alle leerlingen en op alle niveaus. Wij vinden het van groot belang om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving. De maatschappij is voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen we veel meer. We willen als school ook een leefgemeenschap zijn waar kinderen hun zelfvertrouwen vergroten, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag aanleren.  

We bieden een plezierige leerplek met aandacht voor het individuele kind. Een prettige school met aandacht voor de verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basisvaardigheden aanleren en onderhouden vormt een wezenlijk onderdeel van het programma, maar ook muziek, techniek en ict, gym en cultuureducatie. We creëren ruimte om de (eigen) talenten te leren ontdekken en te ontwikkelen. 

Afgelopen periode is op school een beweging ingezet om meer onderzoekend bezig te zijn met de schoolontwikkeling; wat zijn de inzichten, wat past bij onze populatie, welke didactiek is effectief. We richten ons niet alleen op het product, maar meer en meer op het leerproces van de leerlingen, op hoe kinderen leren. We zetten ons in om eigenaarschap te bewerkstelligen; enthousiasme, motivatie en taakgerichtheid. Daarbij hoort een uitdagende en uitnodigende leeromgeving. Dit proces is nog niet af en zal ook de komende jaren voortgaan. 


Streefdoel 

Ons doel is ervoor te zorgen dat Noordewier op de ingeslagen weg verder gaat. Een school, die veiligheid biedt. Een school waar alle leerlingen worden gezien en gehoord en iedereen zich welkom voelt.  

We streven naar het verhogen van de intrinsieke motivatie, naar leerlingen zie zelf graag meer willen weten, willen onderzoeken en dat ook kunnen. We streven naar meer betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces.  

Om dat te bereiken moeten de leerkrachten een uitdagende leeromgeving bieden; bijvoorbeeld met hoeken, waar leerlingen zelf aan de slag kunnen. De leerkrachten willen de leerlingen uitdagen en motiveren en een interessante leeromgeving en thema's aanbieden.  

Het voeren van gesprekken met de leerling is een goed middel om bovenstaande te bereiken. Het ontwikkelen van de creativiteit, het kritisch denken, de probleemoplossende vaardigheden, het communiceren, het samenwerken, de digitale geletterdheid, de sociale en culturele vaardigheden en de zelfregulering is het doel. 


Kernwaarden  

Goed onderwijs is gebaseerd op gezamenlijk gedragen waarden. De kernwaarden zijn richtinggevend voor onze dagelijkse onderwijspraktijk.  

Onze kernwaarden zijn:  

·        Verbondenheid. In een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom werken we aan goede onderlinge relaties, communicatie en
          samenwerking. 

·        Veiligheid. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. 

·        Uniek. Ieder mens is uniek. Ieder kind mag zich ontwikkelen tot wie hij is, tot wat hij in zijn eigen blauwdruk bij de geboorte heeft meegekregen. 

·        Doelgericht. We zijn doelgericht; we dragen zorg voor een goede kwaliteit van schoolklimaat en onderwijs. 


Door HIER te klikken opent u het bestand "Kernkwaliteiten".